# تاکشی_مموشیرو

سنگوکو کیوسومی

سنگوکو کیوسومیجنسیت:مردسن:14(شاهزاده تنیس)15(شاهزاده تنیس جدید)قد:170س.موزن:59ک.گتولد:25نوامبرگروه خونی:Oخانواده:مادر-پدر-خواهر بزرگترمدرسه:یامابوکیکلاس:3-3شماره صندلی:14تنیسور راست دست-    
/ 6 نظر / 175 بازدید