شکل ریوما نیست؟خیال باطل

اینم خود ریوما...لبخند

ریوگا برادر ناتنی ریوماست چشمک