تو این عکس ایجی ادای همه رو در میارهلبخند

اولی تزوکاسعینک

دومی اویشیخمیازه

چهارمی تاکاسشیطان

پنجمی اینوییهیول

وهشتمی کایدوقهقهه

ولی من نفهمیدم بقیه کیا هستن.فک کنم ادای ریوما هم درنیاورده!متفکر