سنگوکو کیوسومی
جنسیت:مرد
سن:14(شاهزاده تنیس)
15(شاهزاده تنیس جدید)
قد:170س.م
وزن:59ک.گ
تولد:25نوامبر
گروه خونی:O
خانواده:مادر-پدر-خواهر بزرگتر
مدرسه:یامابوکی
کلاس:3-3
شماره صندلی:14
تنیسور راست دست-