بونتا ماروییBunta Marui

سن:۱۵ساله

قد:۱۶۴س.م

وزن:۶۲ک.گ(در شاهزاده تنیس)

۵۳ک.گ

(شاهزاده تنیس جدید)

تاریخ تولد:۲۰آوریل

طالع:اریس

گروه خونی:B

خانواده:

پدرـمادرـپدر بزرگـدوتا برادر کوچکتر-

کلاس 3_ A

شماره صندلی:۱۶

راست دست

با کسانی که دابل میره:

جکال کاواهاروJackal Kuwahara

نیو ماساهاروMasaharu ōNi

کیت ایشیروEishirou Kite