این ریوگاست...

ولی وقتی نگاش که میکنم وحشت میکنم...استرس

بیشتر شکل عزراییل میده تا ریوگا!