چند تا عکس از بازی دابل ریوما و تاکشی گذاشتم به همراه حاشیه هاش...{#emotions_dlg.e1}

 

 


اول دعوا بین ریوما و تاکشی:

بعد هم... 

و عکس العمل ریوما  

وبعد از اون تاکشی

بر میگردیم به زمین بازی

تاکشی میخواد سرویس میزنه که...

... 

 وبعدش عکس العمل ریوما

 و شرمندگی تاکشی

 

 وحالا ریوما ضربه برگشت میزنه که

ادامه دارد...